Navýšení finanční alokace PRV

Navýšení alokace Programu rozvoje venkova
Na konci ledna 2020 obdržela MAS Regionu Poodří, z.s. informaci o možnosti navýšení
alokace v Programu rozvoje venkova (PRV), zaslanou Ministerstvem zemědělství (MZe). Na
základě závěrů ze střednědobého hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) „Poodří – přívětivý region“ vyplynulo, že MAS Regionu Poodří splnila podmínky
stanovené pro přerozdělení celkové zbytkové alokace v rámci PRV, konkrétně podmínku
zazávazkování alespoň 50 % svých finančních prostředků určených pro období 2014 – 2020.
Finanční prostředky v celkovém úhrnu 480 679 200,- Kč byly rozděleny mezi 43 místních
akčních skupin (MAS) po celé republice. Alokace na jednotlivé MAS byla přerozdělena na
základě klíče, který byl stejný jako na začátku programového období, tedy dle rozlohy a počtu
obyvatel v území jednotlivých místních akčních skupin. MAS Regionu Poodří může nově
disponovat s částkou 19 695 750,- Kč. Výbor spolku MAS Regionu Poodří konaný dne 29. 1.
2020 navrhl rozdělení finančních prostředků do jednotlivých fichí (opatření) na základě
projeveného zájmu ze strany potencionálních žadatelů a potřeb v území. Poté, co budou
navrhované změny předloženy ke schválení valné hromadě dne 18. února 2020, musí MAS
provést také aktualizaci strategie CLLD, která bude následně předložena na MZe ke
schválení. Na jaro 2020 plánuje MAS Regionu Poodří vyhlášení 4. výzvy pro podávání
žádostí o dotaci z PRV, a to celkem ve 4 fichích, pro které je navrhováno navýšení finanční
alokace. Více....

Vytisknout